اخبار برگزیده

جالبه نه

جالبه نه!!!!!!!!! 

یکی رو دوست داریم ولی با یکی دیگه زندگی میکنیم 

جالبه  ازی که متنفریم بهش محبت میکنیم ولی اونی که عاشقشیم نه 

بای بیرون میریم که ازش نفرت داریم ولی با عشقمون تا سر خیابان هم نمیریم 

جالبه واسهی که برات مهم نیس کادو میولی واسه عشقت نه 

جالبه وقتی اسمی میاد ازش تعریف میکنی ولی عشقت نه 

جالبه پیش همه از یکی تعریف میکنی و ادعا میکنی که دوست اش داری درحالی که ازش متنفری 

جالبه پشت سر اونی که عاشقشیم غیبت میکنیم ولی اونی که متنفریم نه 

جالبهی زنگ میزنه جواب میدیم و کلی ناز و عشوه میایم ولی عشقمون نه 

جالبه بعد اینکه عشقمون ازمون سرد شد...رفت با یکی دیگه.... 

برمیگردیم میگیم :چرا اینطوری کرد...مگه نمیدونست من عاشقشم....دختر خوب تو که عاشقش بودی 

چرا با یکی دیگه بودی؟؟؟؟؟؟؟؟ 

جرا تحویلی میگرفتی که ازش متنفر بودی؟؟؟؟؟؟؟؟ 

بعد میگی:عیب نداره رسم زمونه اینطوریه


جالبه نه

جالبه نه

جالبه نه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها